Κέντρο δια βίου μάθησης…

Η σύγχρονη αγορά εργασίας απαιτεί ένα υψηλό επίπεδο ποικίλων δεξιοτήτων, ικανοτήτων, δημιουργικής σκέψης και την απόκτηση γνώσεων σε ολοένα και περισσότερα γνωστικά αντικείμενα.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» λειτουργεί με σκοπό την υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που απευθύνονται σε άνεργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων καθώς και την άσκηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων.

Είναι αδειοδοτημένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).